better

better
I
[΄betə] a ավելի լավ, ավելին. better method/way/life ավելի լավ մե թոդ/ճա նապարհ/կյանք. be/get better ավելի լավ զգալ. (so) much better շատ ավելի լավ. none the better բո լո րովին էլ լավ չէ. grow/get better լավանալ. feel much better շատ ավելի լավ զգալ. be better than one’s word խոստացածից ավելին անել. no better than a fool կատարյալ հիմար. better off ավելի հարուստ. for better for worse ինչ էլ որ լինի. the quicker the better ինչ քան արագ այնքան լավ. get the better of one’s shyness ամաչկոտությունը հաղթահարել. My curiosity got the better of me Հետաքրքրասիրությունը ինձ պատեց/հաղթեց. get the better of the quarrels հաղթել վե ճերում. think all the better of a person մարդու մասին ավելի լավ կարծիք կազմել/կարծիքի լինել
II
[΄betə] n ղեկավար անձինք, պետեր. get the better of հաղթել
III
[΄betə] adv ավելի լավ. it would be better ավելի լավ կլիներ. no better than ավելի լավը չէ. He is no better than a thief Նա գողից լավ չէ. think better of smth միտքը փոխել. I know better Ինձ չես խաբի. կտկ. one’s better half կինը, ամու սինը
IV
[΄betə] v լավացնել. better oneself ավելի բարձր պաշտոն/աշխատավարձ ստանալ

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Better — Bet ter, a.; compar. of Good. [OE. betere, bettre, and as adv. bet, AS. betera, adj., and bet, adv.; akin to Icel. betri, adj., betr, adv., Goth. batiza, adj., OHG. bezziro, adj., baz, adv., G. besser, adj. and adv., bass, adv., E. boot, and prob …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Better — is the comparative form of the adjective good .Better may also refer to: * to better as a verb means that someone or something has undergone betterment *better, an alternate spelling of bettor, as a noun, is someone who bets (gambles) *Better, a… …   Wikipedia

 • better — better1 [bet′ər] adj. [ME bettere, betere < OE betera: see BEST] 1. compar. of GOOD 2. of a more excellent sort; surpassing another or others 3. more suitable, more desirable, more favorable, more profitable, etc. 4. being more than half;… …   English World dictionary

 • better — adj Better, superior, preferable mean more worthy or more pleasing than another or others. Better, which often serves as the comparative of good, in this sense implies a quality or character in a person or thing that surpasses or exceeds that in… …   New Dictionary of Synonyms

 • Better — Bet ter, adv.; compar. of {Well}. 1. In a superior or more excellent manner; with more skill and wisdom, courage, virtue, advantage, or success; as, Henry writes better than John; veterans fight better than recruits. [1913 Webster] I could have… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • better — 1. had better. This common idiom is used in the form We had better go home or We d better go home; the negative form is We d better not go home and the interrogative Hadn t we better go home?. Informally (but not in more formal contexts), the… …   Modern English usage

 • Better — Bet ter, v. t. [imp. & p. p. {Bettered}; p. pr. & vb. n. {Bettering}.] [AS. beterian, betrian, fr. betera better. See {Better}, a.] 1. To improve or ameliorate; to increase the good qualities of. [1913 Webster] Love betters what is best.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • better — [adj1] excelling, more excellent bigger, choice, exceeding, exceptional, finer, fitter, greater, higher quality, improved, larger, more appropriate, more desirable, more fitting, more select, more suitable, more useful, more valuable, preferable …   New thesaurus

 • Better — Bet ter, n. 1. Advantage, superiority, or victory; usually with of; as, to get the better of an enemy. [1913 Webster] 2. One who has a claim to precedence; a superior, as in merit, social standing, etc.; usually in the plural. [1913 Webster]… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Better — Saltar a navegación, búsqueda Better es una canción de la banda de hard rock estadounidense Guns N Roses, que aparece en su sexto disco de estudio Chinese Democracy , album del cuál también es el segundo sencillo que se ha lanzado hasta el… …   Wikipedia Español

 • Better — Bet ter, v. i. To become better; to improve. Carlyle. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”